Nota prawna

Ogrodzenia, bramy, balkony i carporty z aluminium

Administratorem Twoich danych osobowych jest O.B.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  siedziba Spółki: Mickiewicza 108, 38-200 JASŁO (zwana dalej: O.B.A.)
Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Wasze prawa. Poniższe zasady wchodzą w życie 25 maja 2018r. w celu spełnienia wymogów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Oferta

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Ciebie  oferty. Jeżeli nie skorzystasz z oferty Twoje dane pozostaną u nas w celach   kontaktowych o ile wyrazisz na nie zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do O.B.A.  z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a O.B.A.

O.B.A.  będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz O.B.A.  Ponadto O.B.A.  będzie udostępniać Twoje dane osobowe do autoryzowanych  dystrybutorów, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a O.B.A., nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z O.B.A. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

tel:22 211 18 60, e-mail: iod@guardi-oba.pl

O.B.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  siedziba Spółki: Mickiewicza 108, 38-200 JASŁO (zwana dalej: O.B.A. )

 

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych w celach marketingowych przez O.B.A.  Mam świadomość, że zgoda może być w każdej chwili przeze mnie cofnięta.

[ ] Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany powyżej adres email lub numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe.

[ ] Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Formularz zamówienia/kontaktowy

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych O.B.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do O.B.A.  z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych O.B.A.  Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a O.B.A.

O.B.A.  będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz O.B.A.  Ponadto O.B.A.  będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a O.B.A. , nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z O.B.A.  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

tel:22 211 18 60, e-mail: iod@guardi-oba.pl

O.B.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  siedziba Spółki: Mickiewicza 108, 38-200 JASŁO (zwana dalej: O.B.A. )

 

Mam świadomość, że zgoda może być w każdej chwili przeze mnie cofnięta.

[ ] Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany powyżej adres email lub numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe.

[ ] Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Rekrutacja

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania przez O.B.A.  Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu O.B.A.  przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

O.B.A.  będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz O.B.A.  Ponadto O.B.A.  będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

O.B.A.  będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.   

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: 22 211 18 60 E-mail: iod@guardi-oba.pl

 

O.B.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  siedziba Spółki: Mickiewicza 108, 38-200 JASŁO (zwana dalej: O.B.A. )